گروه بازرگانی بین المللی کسرا قیر موردنیاز خریداران محترم را بطور مستقیم از شرکتهای جی و پاسارگاد  تهیه می کند .

با توجه به اینکه قیر هایی با کیفیت و قیمت پائین و بنام شرکتهای فوق به فروش می رسد ، گروه بازرگانی بین المللی کسرا جهت  اطمینان خاطر خریدارن محترم نسبت به اصل بودن  محموله ها  ، بارگیری ها را در حضور نماینده خریدار در کارخاتجات شرکتهای فوق انجام می دهد .

همچنین در صورتی که خریداران محترم آنالیز خاص مدنظرشان باشد،  میتواند در صورت امکان تولید ، نسبت به تولید آنها  توسط  شرکتهای مذکور اقدام نماید .

در ذیل آنالیز  محصولات پر فروش جهت دانلود ارائه می گردد .

دانلود قیمت و کاتالوگ 

قیمت قیر صادراتی 

قیمت قیر صادراتی گروه بازرگانی بین المللی کسرا

تاریخ:

93/7/29       

گرید قیر

نحوه تحویل

بسته بندی

محل تحویل

قیمت $

 

 

 

 

 

 

60/70

 

FOB

 

فله

 

بندر امام خمینی

.لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

بندر عباس

 .لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

بشکه

بندر عباس

 .لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

 

 

 

 

 

EXW

 

فله

تهران

 .لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

اراک

.لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

تبریز

.لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید 

 

بشکه

تهران

 .لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

اراک

.لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

تبریز

.لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

 

بیتو پلاست

تهران

.لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

تبریز

.لطفاجهت دریافت قیمت روز تماس بگیرید

            EXW   =         تحویل کالا در نقطه مبداء یا محل کار است

             FOB    =        تحویل کالا در عرشه کشتی در مبداء.

 

 

آنالیز 

BITUMEN GRADE                                                

40/50

 

SPECIFICATION

TEST METHOD

  Specific gravity @ 25/25 C

1.01-1.06

D-70

  Penetration @25 C

40/50

D-5

  Softening point C

52/60

D-36

  Ductility @25 C

100 min

D-113

  Loss on heating (wt)%

0.2 max

D-6

  Drop in penetration after heating %

20 max

D-6 & D-5

  Flash point C

250 min

D-92

 Solubility in CS2 (wt)%

99.5 min

D-4

  Spot test

Negative

*A.A.S.H.O.T.102

  • AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS                           

  

BITUMEN GRADE                                                

60/70

 

SPECIFICATION

TEST METHOD

  Specific gravity @ 25/25 C

1.01-1.06

D-70

  Penetration @25 C

60/70

D-5

  Softening point C

49/56

D-36

  Ductility @25 C

100 min

D-113

  Loss on heating (wt)%

0.2 max

D-6

  Drop in penetration after heating %

20 max

D-6 & D-5

  Flash point C

250 min

D-92

  Solubility in CS2 (wt)%

99.5 min

D-4

  Spot test

Negative

*A.A.S.H.O.T.102

  • AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS                           

 

 TECHNICAL DATA SHEET 

BITUMEN

50/70

PROPERTY                            

Test method

Unit

Specification

According to EN 12591

  Penetration at 25˚ C             

   EN 1426     

0.1 mm

50-70

  Softening Point

   EN 1427    

˚C

46-54

 Resistance to hardening at 163 C    Retained penetration change of mass

   EN 12607-1 

%

%

≥ 50

≤ 0.5

  Flash point

   EN ISO 2592 

˚C

≥ 230

  Solubility

   EN 12592  

%

≥ 99.0

  Penetration index

   EN 12591-

   Annex A   

-

-1.5 to + 0.7

  Fraass breaking point

   EN 12593  

˚C

≤ -8

  Kinematic viscosity at 135˚ C

   EN 12595  

MM²/S

≥ 295

 

BITUMEN                                                                

80/100

                                   Test

Unit

Standard

Amount (s)

   Specific Gravity at 25˚ C

-

ASTM D-70

1.00-1.05

   Penetration at 25˚ C

Mm/10

ASTM D-5

80-100

   Softening point

˚C

ASTM D-36

43 min

   Ductility at 25˚ C

Cm

ASTM D-113

100 min

   Flash point

˚C

ASTM D-92

225 min

   Solubility in trichloroethylene

% wt.

ASTM D-4

99 min

   Spot test

-

AASHTO

T102

Negative

   Loss on heating

% wt.

ASTM D-6

0.5 max

   Drop on penetration after heating

%

ASTM

D-6.D-5

20 max

  Penetration index

-

-

-0.8 to +0.7BITUMEN GRADE                                                      

85/100

 

SPECIFICATION

TEST METHOD

   Specific gravity @ 25/25 C

1.01-1.05

D-70

   Penetration @25 C

85/100

D-5

   Softening point C

45/52

D-36

   Ductility @25 C

100 min

D-113

   Loss on heating (wt)%

0.5 max

D-6

   Drop in penetration after heating %

20 max

D-6 & D-5

   Flash point C

225 min

D-92

   Solubility in CS2 (wt)%

99.5 min

D-4

   Organic matter insoluble in cs2 (wt)%

0.2 max

D-4

   Spot test

Negative

*A.A.S.H.O.T.102

  • AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS                       

  

BITUMEN GRADE                                                           

100/120

 

SPECIFICATION

TEST METHOD

   Specific gravity @ 25/25 C              

1.01-1.04

D-70

   Penetration @25 C

100/120

D-5

   Softening point C

42/49

D-36

   Ductility @25 C

100 min

D-113

   Loss on heating (wt)%

0.2 max

D-6

   Drop in penetration after heating %

20 max

D-6 & D-5

   Flash point C

250 min

D-92

   Solubility in CS2 (wt)%

99.5 min

D-4

   Organic matter insoluble in cs2 (wt)%

0.2 max

D-4

   Spot test

Negative

*A.A.S.H.O.T.102

  • AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS                            

 

VG                                                                     

30

                                 Test

Unit

Specification

Method

   Absolute viscosity @ 60˚ C

Poise

> 2400

ASTM D 2171

   Kinematic viscosity @ 135˚ C

Cst

>350

ASTM D 2170

   Penetration @ 25˚ C

0.1 mm

50 – 70

ASTM D 5

   Softening point

˚C

>47

ASTM D 36

   Solubility in trichloroethylene

%

>99

ASTM D 2040

   Ductility @ 25˚ C after RTFOT

Cm

>40

ASTM D 113

   Flash point

˚C

>220

ASTM D 92

 

BITUMEN                                                                  

MC-250

 

SPECIFICATION

TEST METHOD

  Kin. Vis. @ 60 C

Cst.250-500

D-2170

  Flash point (tag open- cup) C

66 min

D-3143

  Distillation test

-

D-402

  Distillate, vol% of total distillate to 360 C

-

-

  To 225 C

(vol) % 10 max

-

  To 260 C

(vol) % 5-55

-

  To 316 C

(vol) % 60-87

-

  Residue from distillation

 

 

  To 360 C

(vol) % 67 min

-

  Test on residue from distillation:

 

 

  Ductility @ 25 C

Cms. 100 min

D- 113

  Penetration @ 25 C

120 - 250

D- 5

  Solubility in trichloroethylene

(wt) % 99.0 min

D- 2042

  Water content

(vol) % 0.2 max

D- 95

 

Cationic Rapid Setting Bitumen Emulsion (c.r.s)

TECHNICAL DATA SHEET

Definition          

Mixture of bitumen and water for road applications                      

Application       

This emulsion can be used as tack coat in road construction and              maintenance projects                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Properties          

Surface charge              

 

Positive               

ASTM D 244        

Bitumen parentage       

 

55%               

ASTM D 244      

Storage stability, 24 h   

 

Max. 1%          

ASTM D 244      

Sieve test                        

Max .0.1%        

ASTM D 244     

 

 

Test on residue after distillation:             ASTM D 244                          

 

Penetration @ 25˚ C     

 

Min 100 dmm         

ASTM D 5             

Ductility @ 25˚ C          

 

Min 40 cm                

ASTM D 113        

Solubility in                  

Trichloroethylene        

Min 97.5 %              

ASTM D 4            

 

Storage and handling

Can be stored at 15 to 50˚ C in bulk or drums                                

  

Cationic Rapid Setting Bitumen Emulsion (c.s.s)

TECHNICAL DATA SHEET

Definition              

Mixture of bitumen and water for road applications                           

Application          

This emulsion can be used as tack coat in road construction and             maintenance projects                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Properties              

 

  Surface charge

 

Positive               

ASTM D 244        

  Bitumen parentage

 

60%                

ASTM D 244     

  Storage stability, 24 h

 

Max. 1%         

ASTM D 244     

  Sieve test

Max .0.1%     

ASTM D 244     

  Cement mixing test

Max 2%         

ASTM D 244    

 

 

Test on residue after distillation:             ASTM D 244                       

 

Penetration @ 25˚ C     

 

Min 100 dmm     

ASTM D 5              

Ductility @ 25˚ C           

 

Min 40 cm          

ASTM D 113         

Solubility in                   

Trichloroethylene        

Min 97.5 %        

ASTM D 4             

 

Storage and handling     

Can be stored at 15 to 50˚ C in bulk or drums                              

کلمات کلیدی:

قیر پاسارگاد, قیر جی, فروش قیر پاسارگاد, فروش قیر جی, قیر60/70, قیر mc, قیمت قیر, انالیز قیر, صادرات قیر, صادرات قیر 60/70, بزرگنرین صادر کننده قیر, پاسارگاد, جی, تامین قیر با آنالیز خریدار, خرید قیر, فروشنده قیر

فرم تماس با ما